คณะกรรมการบริษัทและผู้บริหาร

นายสุจินต์ หวั่งหลี

ประธานกรรมการ

นายวิวัฒน์ จรัญวาศน์

กรรมการ
ประธานกรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา
ประธานกรรมการบริหารความเสี่ยง

นายอนุรัต ตียาภรณ์

กรรมการ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

นางวนิดา ชาญศิขริน

กรรมการอิสระ
ประธานกรรมการตรวจสอบ

นายปิติพงศ์ พิศาลบุตร

กรรมการอิสระ
กรรมตรวจสอบ
กรรมการกำหนดค่าตอบแทนและสรรหา

นายอนิญช์ หวั่งหลี

กรรมการอิสระ
กรรมการตรวจสอบ

นายเนตร จรัญวาศน์

กรรมการ
กรรมการผู้อำนวยการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

นายสมชาย จองศิริเลิศ

กรรมการ
กรรมการบริหารความเสี่ยง

ม.ล. ชินทัต ชมพูนุท

กรรมการ
ผู้จัดการฝ่ายบัญชี และการเงิน
เลขานุการบริษัทฯ

นายวิบูลย์ วัฒนพุฒิพฤฒ

ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน

นายปัญญา ภัทรายุตวรรตน์

ผู้จัดการฝ่ายขาย

นางสุวพร นันท์สุรกิจ

ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน