ติดต่อนายทะเบียนหุ้น

บริษัท ศูนย์รับฝากหลักทรัพย์ (ประเทศไทย) จำกัด


ที่อยู่
: เลขที่ 93 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์
: 0 2009 9000
โทรสาร
: 0 2009 9991
SET Contact Center
: 0 2009 9999
เว็บไซต์
: www.set.or.th/tsd
อีเมล์
: SETContactCenter@set.or.th