โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น 10 รายการแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 12 มีนาคม 2564 จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,166 ราย