โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น 10 รายการแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 15 มีนาคม 2565 จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,230 ราย


ลำดับผู้ถือหุ้นจำนวนหุ้นสัดส่วน (ร้อยละ)
1นายเนตร จรัญวาศน์
48,952,910
32.645
2นายนิพนธ์ จรัญวาศน์
14,632,260
9.755
3นายยุทธ จรัญวาศน์
13,499,987
9.000
4บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
11,569,900
7.713
5บริษัท รังสิตร่วมพัฒนา จำกัด
6,435,000
4.290
6นางสาวสาวิตรี  จรัญวาศน์
4,556,000
3.037
7บริษัท ไทยเอ็น วีดี อาร์ จำกัด
3,495,650
2.330
8นายนพ  จรัญวาศน์
3,493,000
2.329
9MISS MOEKA  TAKEUCHI
2,900,000
1.933
10BANK OF SINGAPORE LIMITED
2,716,200
1.811
หมายเหตุ : ผู้ถือหุ่นลำดับที่ 1, 2, 6 และ 8 เป็นผู้ถือหุ้นกลุ่มเดี่ยวกัน