โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น 10 รายการแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 17 มิถุนายน 2563 จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด 1,290 ราย