2020-03-31 แจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 3/2563 ให้เลื่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 โดยยกเลิกวันประชุมและวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นวันที่ 20 เมษายน 2563 และอนุมัติการจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.26 MB
2020-03-24 เผยแพร่รายงานประจำปี 2562 ทางเว็บไซต์ของบริษัท 0.25 MB
2020-03-19 เผยแพร่แบบแสดงรายการข้อมูลประจำปี (56-1) ประจำปี 2562 บนเว็บไซต์ของบริษัทฯ 0.25 MB
2020-03-12 เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 0.25 MB
2020-02-25 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 ระเบียบวาระการประชุม และการจ่ายเงินปันผล สำหรับผลประกอบการปี 2562 0.28 MB
2019-11-01 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2563 0.04 MB
2019-06-19 การจ่ายเงินปันผลระหว่างกาล 0.08 MB
2019-05-03 ขอนำส่งและเปิดเผยรายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 0.08 MB
2019-04-24 มติที่ประชุมผู้ถือหุ้น 0.08 MB
2019-03-11 เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 0.04 MB
2019-02-25 กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2562 ระเบียบวาระการประชุม และการจ่ายเงินปันผลสำหรับผลประกอบการปี 2561 0.48 MB
2019-01-23 แจ้งผลการให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระการประชุมและชื่อบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2562 0.04 MB