โครงสร้างผู้ถือหุ้น

ผู้ถือหุ้น 10 รายการแรก ณ วันปิดสมุดทะเบียน วันที่ 12 มีนาคม 2562  จำนวนผู้ถือหุ้นทั้งหมด:  1,141