TH | ENรับสมัครงาน

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน) ตระหนักดีว่าปัจจัยสู่ความสำเร็จของบริษัท ขึ้นอยู่กับบุคลากรที่มีคุณภาพ ศักยภาพ ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงให้ความสำคัญต่อบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง  ให้การสนับสนุนในการพัฒนาความสามารถการทำงานระดับมืออาชีพอย่างต่อเนื่อง  ให้ความมั่นใจในคุณภาพชีวิตการทำงาน, ความปลอดภัย และสภาพแวดล้อม รวมทั้งให้ผลตอบแทนแก่พนักงานที่เป็นธรรม เหมาะสม และเสมอภาค ที่สำคัญบริษัทมุ่งเสริมสร้างวัฒนธรรมและบรรยากาศการทำงานที่ดีงาม รวมทั้งส่งเสริมการทำงานเป็นทีม เพื่อให้เกิดความมั่นใจแก่พนักงานในการปฏิบัติงานกับบริษัทอย่างยั่งยืน

ท่านที่มีความประสงค์จะสมัครงานกับบริษัท ท่านสามารถส่งใบสมัครพร้อมประวัติและรูปถ่ายมายัง e-mail address : apirakp@thaimetaldrum.com  หรือ ส่งมายัง

บริษัท อุตสาหกรรมถังโลหะไทย จำกัด (มหาชน)

193/142  อาคารเลครัชดา ชั้น 35

ถนนรัชดาภิเษก คลองเตย กรุงเทพฯ 10110

เมื่อมีตำแหน่งงานว่าง ตรงกับคุณวุฒิ ความรู้ และความสามารถของท่าน บริษัทจะพิจารณาเรียกสัมภาษณ์ในขั้นตอนต่อไป